English

 

 

 

 

 

 

 

Tjänster

 

 

Facköversättningar

 

Verksamhetens tyngdpunkt ligger på översättning av EU-relaterade, politiska, ekonomiska och juridiska texter från engelska till svenska och från grekiska till svenska. Det kan exempelvis röra sig om:

 

EU/Politik

 • Diverse EU-texter i form av betänkanden, meddelanden, yttranden, framställningar, ändringsförslag, föredragningslistor, protokoll m.m. inom EU:s samtliga verksamhetsområden.
 • Traktattexter, utredningar, rapporter, skrivelser, debattartiklar, tal, intervjuer m.m. inom en mängd politikområden; dessa texter kan komma från regeringsdepartement eller mellanstatliga organisationer (t.ex. FN, OECD, Europarådet eller Nordiska ministerrådet).

 

Ekonomi

 • Rapporter, analyser, genomgångar, riktlinjer och andra texter i ekonomiska frågor, bl.a. gällande ekonomisk politik, finans- och penningpolitik, tillväxt och utveckling.

 

Juridik

 • Avtal/kontrakt, köpebrev, överlåtelsehandlingar, användarvillkor, bolagsordningar, stadgar och liknande handlingar.
 • Handlingar i rättsprocesser, t.ex. stämningsansökningar, domar, överklaganden och rättegångsprotokoll; särskild kompetens besitts inom familjerättens område (vårdnadstvister, skilsmässomål).
 • Fullmakter, ansökningar, registerutdrag, privata överenskommelser och andra handlingar med juridiskt innehåll.

 

Vid sidan av dessa huvudområden erbjuds översättningstjänster inom bl.a. följande områden:

 

Business/Management

 • Affärskorrespondens, företags- och produktpresentationer, riktlinjer, uppförandekoder, artiklar i dags- och branschpress m.m.

 

Bank/Finans

 • Investeringsstrategier, marknads- och portföljkommentarer, produktblad, nyhetsbrev och pressmeddelanden, med tonvikt på värdepapper och kapitalplaceringar.

 

Marknads- & opinionsundersökningar

 • Frågeformulär och texter i anslutning till Eurobarometer- och Flash Eurobarometerundersökningar samt andra enkäter/undersökningar.

 

Miljö

 • Rapporter, utvärderingar, programförklaringar och liknande texter som behandlar t.ex. klimatförändringar, luftföroreningar, vattenfrågor och biologisk mångfald.

 

Socialförsäkring

 • Ansökningar, intyganden, beslut och skrivelser mellan myndigheter och enskilda i pensions- och bidragsärenden.

 

Auktoriserade översättningar

 

Även auktoriserade översättningar - som är ett krav i vissa sammanhang - erbjuds från såväl engelska till svenska som grekiska till svenska:

 

 • Avgångsbetyg, examensbevis, behörighetsbevis och andra utbildningsrelaterade handlingar (t.ex. kursförteckningar, praktikintyg); särskild kompetens har förvärvats vad gäller det grekiska utbildningsväsendet.
 • Vigselbevis, födelseattester, dopbevis, person- och familjebevis, dödsfallsintyg och liknande dokument.
 • Andra handlingar som ska vara översatta och bestyrkta av en auktoriserad translator, t.ex. vissa domstolshandlingar.

 

Även om översättningen i ett specifikt fall kanske inte behöver vara auktoriserad, innebär det givetvis en kvalitetsgaranti och trygghet att anlita en auktoriserad translator.

 

Övriga tjänster

 

Övriga tjänster är korrekturläsning, språkgranskning och redigering av såväl översatt text som originaltext i syfte att förbättra textens läslighet och struktur. Vid behov utförs även andra tjänster, exempelvis upprättande av termbaser.

 

För att garantera ett effektivt och rationellt arbetsflöde används vid uppdragens utförande den senaste tekniken och programvaran, t.ex. i fråga om översättningsverktyg (Trados Studio m.m.).

 

Har du eller ditt företag i stället behov av översättning till engelska eller grekiska, klicka här.

 

 

Översättningsfirma Mats Borgström © 2008-2023